1. Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden van Fixed By Jilbert hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. Fixed By Jilbert: hierna te noemen FBJ;
b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden FBJ;
c. Opdracht: een overeenkomst tussen FBJ en opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door FBJ zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en FBJ zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

 

2. Uitvoering van de Opdracht
2.1 FBJ zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. FBJ zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FBJ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan FBJ worden verstrekt.

2.3 FBJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. FBJ maakt, tenzij FBJ dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever op een externe gegevensdrager, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van FBJ is FBJ niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.5 Indien FBJ en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan FBJ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart FBJ voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.7 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van het lidmaatschap door de klant is opgegeven.

2.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal FBJ te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van FBJ berust bij FBJ. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

4.2 Tijdsinschattingen van FBJ zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5. Klachten
5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan FBJ.

6. Betaling en annulering

6.3 Indien FBJ incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

6.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan FBJ een evenredige vergoeding verschuldigd.

7. Tarieven
7.1 Alle door FBJ vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

7.2 FBJ heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.fixed.jilbert.nl.

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
10.1 FBJ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van FBJ. Indien en voor zover op FBJ enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart FBJ voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

10.4 Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van FBJ. Wanneer FBJ aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt FBJ niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. FBJ verstrekt ter zake geen enkele garantie.

11. Overmacht
11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).